Työoikeus ja julkinen sektori

Työoikeus

Neuvomme työsuhteisiin liittyvissä asioissa ja autamme muun muassa:
-    työsopimusten laadinnassa sekä jo voimassaolevien työsopimusten muuttamisessa;
-    työsääntöjen ja työnkuvien laadinnassa ja tarkastamisessa;
-    työantajan luottamuksellisten tietojen suojaamisessa – myös työsuhteiden päättymisen jälkeen;
-    yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisten palkkio- ja palkkajärjestelmän laadinnassa;
-    työaikalaskentaan liittyvien toimivien ratkaisujen laadinnassa;
-    vuosilomalaskennassa, mukaan lukien opintoja varten myönnettävät vapaat;
-    työntekijän vastuuseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien aineellista vastuuta ja sopimussakkoja koskevien sopimusten laadinnan;
-    työmatkoihin liittyvissä asioissa;
-    työterveyshuoltoon ja työsuojeluun liittyvissä asioissa;
-    työsuhteiden asianmukaisessa lopettamisessa ja henkilöstörakenteen muutoksia koskevissa asioissa;
-    työntekijän henkilötietojen käsittelyssä;
-    työsuhteisiin liittyvien asioiden ratkaisemisessa yritysostoissa ja yhdistymisissä;
-    rajat ylittävään työskentelyyn liittyvissä asioissa;
-    optio-ohjelmien soveltamisessa;
-    työkiistojen ratkaisemisessa;
-    asioinnissa työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa.

Suoritamme legal audit -selvityksiä, joissa selvitetään yrityksen johtamisjärjestelmä sekä siihen liittyvä dokumentaatio ja arvioidaan niiden vastaavuutta voimassaolevien vaatimusten kanssa. Selvitysraportissa esitellään havaitut puutteet sekä suositukset niiden korjaamiseksi. Autamme myös työympäristön riskianalyysien toteuttamisessa.

Julkinen sektori

Tarjoamme konsultointipalveluja myös julkiselle sektorille (esimeriksi maanpuolustukseen liittyvää konsultointia), sekä edustamme julkisen sektorin työntekijöitä ja laitoksia oikeudessa.