Haldusõigus ja haldusmenetlus

Oleme Sulle abiks
-    suhtlemisel riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;
-    taotluste ja avalduste esitamisel (sh PRIA-le, linna ja valla asutustele);
-    haldusaktide väljaandmisel, haldustoimingute teostamisel, halduslepingute sõlmimisel;
-    haldusaktide ja haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel - koostame vajadusel õiguslikke arvamusi haldusakti õiguspärasuse kohta;
-    haldusaktide ja –toimingute vaidlustamisel.