Äriõigus ja majandusõigus

Nõustame Sind äritegevuse ja äriõigusega seotud küsimustes, sealhulgas aitame
- valida Sinu vajadustele ja nõudmistele vastava äriühingu liigi;
- koostada asutamisdokumente ja teostada asutamisega seotud toiminguid;
- läbi rääkida ja koostada osanike ja aktsionäride vahelisi lepinguid, samuti lepinguid juhatuse ja nõukogu liikmetega;
- ette valmistada, läbi viia ja protokollida üldkoosolekuid ning nõukogu ja juhatuse koosolekuid;
- teostada kapitali suurendamist või vähendamist;
- läbi viia ühinemist, jagunemist või ümberkujundamist;
- lahendada maksejõuetusega seotud küsimusi;
- tagada Sinu äritegevuse vastavuse kehtivatele õigusaktidele (regulatsioonid, mis kehtestavad nõuded reklaamile, tarbijakaitsele, e-kaubandusele, andmekaitsele jms);
- vaidluste lahendamisel;
- suhtlemisel äriregistriga, väärtpaberite keskregistriga, majandustegevuse registriga ning muude avalike registrite ja asutustega.

Teostame õigusauditit. Auditi käigus tutvume Sinu ettevõtte juhtimissüsteemi ja juhtimisalase dokumentatsiooniga ning hindame nende vastavust kehtivatele nõuetele. Auditi aruandes anname ülevaate leitud puudustest ja jagame soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. Saame Sulle olla abiks ka ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemide sisse viimisel ja dokumenteerimisel ning auditeerimisel.